۱۳شهریور آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی جرائم بیمه ای

به گزارش بیمه باران جمیل حق پرست افزود: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از ١٣ خرداد سال جاری در شعب تامین اجتماعی سراسر کشور آغاز [...]