پایش پوشش همگانی سلامت پس از ۴۰سال

پایش پوشش همگانی سلامت پس از ۴۰سال یک پزشک خبر داد : آیین نامه دولت در رابطه با بیمه اجباری پایه سلامت گامی مهم در راستای بیمه کردن ایرانیان [...]