کدام واحدهای آسیب دیده در اغتشاشات خسارت بیمه می‌گیرند؟

بیمه باران : مدیرکل بیمه ایران در استان کرمانشاه گفت: در اغتشاشات اخیر، تنها به واحدهای خسارت دیده‌ای که پوشش "اغتشاشات و بلوا" داشتند خسارت بیمه پرداخت می‌شود. جمال [...]