طرح‌های بیمه درمان گروهی

عنوان پوشش طرح فیروزه‌ای طرح ارغوانی
سقف تعهدات سالیانه هزینه های بستری جراحی بدون سقف 250,000,000
سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی مربوط به سرطان مغز و اعصاب مرکزی و نخاع گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و قلب برای هر نفر تا مبلغ بدون سقف 500,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا مبلغ
بدون سقف 50,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های مربوط به نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط GIFT، ZIFT، ITSC، IUI میکرواینجکشن و IVF برای هر نفر نا مبلغ
100,000,000 50,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع اول شامل: سونوگرافی (باستثنا غربالگری)، ماموگرافی، انواع سی تی اسکن، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی MRI، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو و دانسیتومتری، پنتاکم، پاکی متری برای هر نفر تا مبلغ
30,000,000 10,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، انوار عصب، انوار مغز، انوار مثانه، شنوایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیو گرافی چشم برای هر نفر تا مبلغ
20,000,000 10,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند: ختنه، شکستگیها، گچ گیری، کرایوتراپی، اکسیژیون، بخیه، لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوبسی برای هر نفر تا مبلغ
30,000,000 10,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی(باستثنا تشخیص پزشکی) پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 10,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های ویزیت دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور و صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری برای هر نفر تا مبلغ
8,000,000 5,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه های عینک طبی و لنز تماس طبی برای هر نفر تا مبلغ
5,000,000 ————-
سقف تعهدات سالیانه هزینه سمعک برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 ————-
سقف تعهدات سالیانه تهیه اروتز با تایید پزشک معتمد برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 ————-
رفع عیوب انکساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تایید پزشک بیمه گر
30,000,000 30,000,000
سقف تعهدات سالیانه هزینه دندان پزشکی برای هر نفر تا مبلغ
7,000,000 ————-
هزینه انتقال بیمار با آمولانس در موارد اورژانس داخل شهری
2,000,000 1,000,000
هزینه انتقال بیمار با آمولانس در موارد اورژانس بین شهری 3,000,000 2,000,000
هزینه ثبت نام 25,000,000 16,000,000
نرخ‌ها به تومان می‌باشد
عنوان پوشش طرح فیروزه‌ای طرح ارغوانی
جراحی‌های عمومی بدون سقف 250,000,000
جراحی‌های تخصصی بدون سقف 500,000,000
زایمان بدون سقف 50,000,000
نازایی و ناباروری 100,000,000 50,000,000
پاراکلینیکی گروه اول 30,000,000 10,000,000
پاراکلینیکی گروه دوم 20,000,000 10,000,000
پاراکلینیکی گروه سوم 30,000,000 10,000,000
آزمایشات 10,000,000 10,000,000
ویزیت و دارو 8,000,000 5,000,000
عینک 5,000,000
سمعک 10,000,000
اروتز 10,000,000
عیوب انکساری 30,000,000 30,000,000
دندان پزشکی 7,000,000
آمولانس داخل شهری 2,000,000 1,000,000
آمولانس بین شهری 3,000,000 2,000,000
هزینه ثبت نام 25,000,000 16,000,000
نرخ‌ها به تومان می‌باشد