طرح‌های بیمه درمان گروهی

عنوان پوشش فرانشیز طرح یک طرح دو
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه‌های بستری، جراحی (عمومی و تخصصی)، انواع سنگ شکن، شیمی درمانی، رادیو تراپی، گامانایف و آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و DAYCARE برای هر نفر تا مبلغ ٪10 بدون سقف 250,000,000
افزایش حداکثر سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف ، پیوند ریه ، پیوند کبد، پیوند کلیه ، پیوند مغز استخوان و قلب برای هر نفر تا مبلغ ٪10 بدون سقف 500,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا مبلغ
٪10 بدون سقف 50,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های مربوط به نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط GIFT، ZIFT، ITSC، IUI میکرواینجکشن و IVF برای هر نفر نا مبلغ
٪10 بدون سقف 50,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع اول شامل: سونوگرافی (باستثناء غربالگری)، ماموگرافی، انواع سی تی اسکن، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی MRI، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو و دانسیتومتری، پنتاکم، پاکی متری برای هر نفر تا مبلغ
٪30 بدون سقف 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیو گرافی چشم برای هر نفر تا مبلغ
٪30 بدون سقف 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند: ختنه، شکستگیها، گچ گیری، کرایوتراپی، اکسیژیون، بخیه، لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوبسی برای هر نفر تا مبلغ
٪30 بدون سقف 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه تهیه اروتز با تایید پزشک معتمد برای هر نفر تا مبلغ
٪30 بدون سقف ----
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی (به استثناء چکاپ پزشکی)، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی برای هر نفر تا مبلغ
٪30 7,000,000 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های ویزیت دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور و صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری برای هر نفر تا مبلغ
٪30 ---- 5,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه سمعک برای هر نفر تا مبلغ
٪30 5,000,000 ----
رفع عیوب انکساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تایید پزشک بیمه گر
٪30 30,000,000 30,000,000
هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری
٪10 1,000,000 1,000,000
هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس بین شهری ٪10 2,000,000 2,000,000
هزینه ثبت نام 32,000,000 20,300,000
نرخ‌ها به ریال می‌باشد
عنوان پوشش فرانشیز طرح یک طرح دو
بیمارستانی ٪10 بدون سقف 250,000,000
جراحی‌های تخصصی ٪10 بدون سقف 500,000,000
زایمان ٪10 بدون سقف 50,000,000
نازایی و ناباروری ٪10 بدون سقف 50,000,000
پاراکلینیکی گروه اول ٪30 بدون سقف 10,000,000
پاراکلینیکی گروه دوم ٪30 بدون سقف 10,000,000
جراحی های مجاز گروه سوم ٪30 بدون سقف 10,000,000
اروتز ٪30 بدون سقف ----
خدمات آزمایشگاهی ٪30 7,000,000 10,000,000
ویزیت و دارو ٪30 ---- 5,000,000
سمعک ٪30 5,000,000 ----
رفع عیوب انکساری دو چشم ٪30 30,000,000 30,000,000
آمبولانس داخل شهری ٪10 1,000,000 1,000,000
آمبولانس بین شهری ٪10 2,000,000 2,000,000
هزینه ثبت نام 32,000,000 20,300,000
نرخ‌ها به ریال می‌باشد