بیمه باران : مدیرکل بیمه ایران در استان کرمانشاه گفت: در اغتشاشات اخیر، تنها به واحدهای خسارت دیده‌ای که پوشش “اغتشاشات و بلوا” داشتند خسارت بیمه پرداخت می‌شود.

جمال یوسفی، با اشاره به آسیبی که طی اغتشاشات اخیر به تعدادی از ساختمان‌ها و بانک‌ها وارد شد، افزود: پرداخت خسارت صرفا به واحدهایی تعلق می‌گیرد که پوشش اغتشاشات و بلوا داشتند.

وی ادامه داد: در این اغتشاشات در کرمانشاه تعدادی از بانک‌ها از جمله قوامین و انصار و هم‌چنین ساختمان‌های دادگستری چنین پوششی داشتند که پرداخت خسارت به آنها انجام خواهد شد و پرونده‌ها در مرحله رسیدگی است.

مدیرکل بیمه ایران در استان کرمانشاه تاکید کرد: به زودی پرداخت خسارت به این واحدها انجام خواهد شد.

وی با تایید این‌که آگاهی برخی از مردم از وجود پوشش بیمه‌ای با عنوان اغتشاشات و بلوا چندان زیاد نیست، خاطرنشان کرد: ما برای تحت پوشش قراردادن مراکز و ساختمان‌ها ابتدا به ریسک محل توجه می‌کنیم و البته مراکز حساساسی مانند پمپ بنزین‌ها و … را مورد توجه ویژه قرار می‌دهیم.

مدیرکل بیمه ایران در استان کرمانشاه در پاسخ به این‌که آیا ساختمان‌هایی که بیمه آتش‌سوزی داشتند و در این ماجراها خسارت دیدند مشمول دریافت بیمه هستند یا نه، نیز اظهار کرد: چون آتش‌سوزی‌های رخ داده ناشی از حادثه و عموما غیرمترقبه نبوده، بیمه به این ساختمان‎ها تعلق نمی‌گیرد.

یوسفی گفت: بهتر است برای جلوگیری از بروز خسارت، افراد پوشش‌های بیمه‌ای مختلف را برای ساختمان‌های خود در نظر بگیرند و هزینه بابت بیمه را به چشم سرمایه‌گذاری ببینند تا در صورت بروز هرگونه حادثه متضرر نشوند.