نمادهای بیمه ای در بورس اوراق بهادر

بیشترین کاهش قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به شرکت بیمه البرز با 4.11 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 0.21 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه  معلم با 4.45 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو  بود که 0.22 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.91 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 2.55 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 3.22درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با 0.1 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13شرکت قرمز پوش  و10 شرکت سبزپوش بودند.