بیمه باران : در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۰.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۳.۱۷درصد بوده است درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت اتکایی امین بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با ۰.۱۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۷شرکت سبزپوش بودند.