بیمه باران : همه مشمولان قانون کار و کار کشاورزی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری می‌شوند ولی باید حق بیمه بیکاری آنان به میزان سه درصد مزد، توسط کارفرما پرداخت ‌شود.

 

بیمه بیکاری 98 به چه‌کسانی تعلق می‌گیرد؟
بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکار موقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

 

مدت سابقه بیمه مدت زمان پرداخت مقرری بیکاری
برای مجردین برای متاهلین و متکلفین
از 6 ماه لغایت 24 ماه 6ماه 12ماه
از 25 ماه لغایت 120 ماه 12ماه 18ماه
از 121 ماه لغایت 180 ماه 18ماه 26ماه
از 181 ماه لغایت 240 ماه 26ماه 36ماه
از 241 ماه به بالا 36ماه 50ماه